top of page

GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER

Generelle vilkår og betingelser for Help Tech GmbH (kort: Help Tech) for alle leverancer og tjenester til forbrugere (§ 13 BGB) i ikke-kommercielle transaktioner
§ 1 Anvendelsesområde
Disse generelle vilkår og betingelser gælder for alle leverancer og tjenester fra Help Tech til kunder, der indgår en juridisk transaktion til et formål, der ikke kan tilskrives deres kommercielle eller uafhængige professionelle aktivitet.

 

§ 2 Tilbud og indgåelse af kontrakt
(1) Alle tilbud fra Help Tech om indgåelse af en kontrakt om levering af varer eller tjenesteydelser gives på grundlag af disse vilkår og betingelser. Ved at acceptere Help Techs tilbud anerkender kunden disse generelle vilkår og betingelser, selv om de helt eller delvist er i modstrid med kundens egne vilkår og betingelser.

 

(2) Help Techs tilbud er ikke-bindende, medmindre Help Techs hensigt om at være bundet udtrykkeligt fremgår af selve det skriftlige tilbud. Alle ordrer afgivet af kunden, som Help Tech skal levere varer og tjenesteydelser til uden et forudgående skriftligt tilbud fra Help Tech, skal udelukkende udføres i overensstemmelse med følgende generelle vilkår og betingelser.

 

(3) Den af kunden afgivne ordre er et bindende tilbud. Help Tech kan acceptere dette tilbud inden for to uger ved at sende en ordrebekræftelse eller ved at afsende de bestilte varer inden for denne periode. Hvis en juridisk transaktion med kunden er en fjernsalgskontrakt, vil kunden allerede modtage en annullerings- og returpolitik med bekræftelsesbrevet, som afspejler indholdet af ordren og ikke udgør en ordrebekræftelse, som svarer til indholdskravene i den gældende BGB-informationspligtforordning.
Hvis Help Tech efter indgåelse af kontrakten opdager, at de bestilte varer ikke længere er tilgængelige eller ikke kan leveres af juridiske årsager, vil kunden straks blive informeret. Hvis kunden i et sådant tilfælde ikke accepterer levering af varer af tilsvarende kvalitet og pris, forbeholder Help Tech sig ret til at trække sig ud af kontrakten. Allerede modtagne betalinger vil blive refunderet til kunden af Help Tech umiddelbart efter, at annulleringen af kontrakten er blevet erklæret. Yderligere krav fra kunden forbliver upåvirket.

 

(4) Help Tech er berettiget til at ophæve kontrakten, hvis der sker en væsentlig forringelse af kundens økonomiske forhold, hvis der er indgivet en konkurs- eller akkordbegæring, eller hvis kunden er i restance med betalingen af et krav.

 

§ 3 Priser og betaling
(1) Betaling af købsprisen skal udelukkende ske til den konto, der er angivet i ordrebekræftelsen eller fakturaen. Fradrag af en kontantrabat er kun tilladt med en særlig skriftlig aftale. Kun de betalingsmetoder, der er angivet til kunden under ordreprocessen, accepteres.

 

 

(2) Medmindre andet er aftalt, skal købsprisen for varer betales inden for 14 dage efter fakturadato. Reparations-, service- og arbejdstjenester forfalder til betaling ved udførelse af tjenesten. Overførselsgebyrer og bankgebyrer, især ved internationale betalingstransaktioner, afholdes af kunden. Fakturaer skal udelukkende betales i den europæiske valutaenhed (Euro).

 

 

(3) Forsinkelsesrenter opkræves med 5 procentpoint over den respektive basisrente i henhold til § 247 BGB (tysk civillovbog) pr. år. Påberåbelse af højere skader forårsaget af misligholdelse forbeholdes. I tilfælde af at Help Tech hævder en højere skade forårsaget af misligholdelse, har kunden mulighed for at bevise over for Help Tech, at den hævdede skade forårsaget af misligholdelse slet ikke opstod eller i det mindste var betydeligt lavere.

 

§ 4 Modregning og tilbageholdelsesret
Kunden er kun berettiget til at modregne, hvis hans modkrav er anerkendt ved dom eller er ubestridt. Kunden er kun berettiget til at udøve en tilbageholdelsesret i det omfang, at hans modkrav er baseret på det samme kontraktforhold.

 

§ 5 Leveringstid
(1) Begyndelsen af den af Help Tech angivne leveringstid er betinget af rettidig og korrekt opfyldelse af kundens forpligtelser. Indvendingen om manglende opfyldelse af kontrakten forbeholdes.

 

(2) Såfremt kunden misligholder sin accept eller groft overtræder andre forpligtelser til at samarbejde, er Help Tech berettiget til at kræve erstatning for den skade, der opstår som følge heraf, herunder eventuelle ekstraudgifter. Help Tech forbeholder sig ret til at gøre yderligere krav gældende. Kunden forbeholder sig på sin side ret til at bevise, at der slet ikke er sket nogen skade eller i det mindste en væsentlig mindre skade i det krævede omfang. Risikoen for hændeligt tab eller hændelig forringelse af den købte vare overgår til kunden på det tidspunkt, hvor kunden er i misligholdelse af accept eller skyldnerens forsinkelse.

 

(3) Driftsforstyrrelser, som Help Tech ikke er ansvarlig for, fritager kunden fra at overholde aftalte leveringsfrister. De berettiger til hel eller delvis tilbagetrækning. Krav om skadeserstatning er udelukket.

 

(4) Yderligere lovbestemte krav og rettigheder fra kunden på grund af en forsinkelse i leveringen forbliver upåvirket.

§ 6 Ejendomsforbehold
(1) Help Tech forbeholder sig ejendomsretten til den leverede vare, indtil alle krav i henhold til leveringskontrakten er betalt fuldt ud.

 

(2) Kunden er forpligtet til at behandle den købte vare med omhu, så længe ejendomsretten endnu ikke er overgået til ham. Hvis der skal udføres vedligeholdelses- og inspektionsarbejde, skal kunden udføre dette i god tid for egen regning. Så længe ejendomsretten endnu ikke er overgået, skal kunden straks skriftligt underrette Help Tech, hvis den leverede vare beslaglægges eller udsættes for andre indgreb fra tredjemand. Hvis tredjemand ikke er i stand til at godtgøre Help Tech de retslige og udenretslige omkostninger ved et søgsmål i henhold til § 771 ZPO, er kunden ansvarlig for det tab, som Help Tech har lidt.

I tilfælde af vedvarende kontraktstridig adfærd, især betalingsmisligholdelse, er Help Tech berettiget til at tage købsgenstanden tilbage. Kunden er forpligtet til at udlevere varen. Tilbagetagelse af det købte udgør ikke en ophævelse af aftalen. Medmindre Help Tech udtrykkeligt har erklæret sin ophævelse skriftligt.

 

 

(3) Kundens håndtering, bearbejdning eller omdannelse af det købte skal altid ske i Help Techs navn og på Help Techs vegne. I dette tilfælde fortsætter kundens forventede ret til salgsgenstanden med at gælde for den ombyggede genstand. Hvis den købte genstand forarbejdes med andre genstande, der ikke tilhører Help Tech, erhverver Help Tech medejerskab til den nye genstand i forholdet mellem den objektive værdi af Help Techs købte genstand og de øvrige forarbejdede genstande på forarbejdningstidspunktet. Det samme gælder i tilfælde af sammenblanding. Såfremt sammenblandingen sker på en sådan måde, at kundens vare er at betragte som hovedvare, er det aftalt, at kunden overdrager medejerskab til Help Tech pro rata og beholder det deraf følgende eneejerskab eller medejerskab for Help Tech.

 

(4) Help Tech forpligter sig til på kundens anmodning at frigive de sikkerheder, som Help Tech er berettiget til, hvis deres værdi overstiger de krav, der skal sikres, med mere end 20%.

 

 

§ 7 Garanti og meddelelse om mangler
(1) Kunden skal skriftligt underrette Help Tech om åbenlyse mangler inden for 4 uger efter levering af kontraktgenstanden.

 

(2) Kunden har i første omgang mulighed for at vælge, om den efterfølgende opfyldelse skal ske i form af afhjælpning eller omlevering. Help Tech er dog berettiget til at afvise den form for efterlevering, som kunden har valgt, hvis det kun er muligt med uforholdsmæssigt store omkostninger, og den anden form for efterlevering ikke medfører væsentlige ulemper for kunden. Under den efterfølgende opfyldelse er reduktion af købsprisen eller kundens tilbagetrækning fra kontrakten udelukket. Efterfølgende opfyldelse anses for at være mislykket efter det andet mislykkede forsøg, medmindre varens art eller manglen eller andre omstændigheder indikerer andet. Hvis den efterfølgende opfyldelse er mislykkedes, eller hvis Help Tech helt har nægtet den efterfølgende opfyldelse, kan kunden efter eget valg kræve en reduktion af købsprisen (afslag) eller erklære sin tilbagetrækning fra kontrakten. Ophævelse er udelukket, hvis manglen er ubetydelig.

(3) Kunden kan kun gøre erstatningskrav gældende under følgende betingelser på grund af manglen, hvis den efterfølgende opfyldelse er mislykkedes, eller Help Tech har nægtet efterfølgende opfyldelse. Kundens ret til at gøre yderligere erstatningskrav gældende i henhold til de følgende betingelser forbliver upåvirket.

 

 

(4) Help Tech er ansvarlig for skader, der skyldes uagtsomhed, for så vidt denne uagtsomhed vedrører misligholdelse af sådanne kontraktlige forpligtelser, hvis opfyldelse er af særlig betydning for at opnå formålet med kontrakten (kardinalforpligtelser). Help Tech er dog kun ansvarlig, hvis skaden er typisk forbundet med kontrakten og er forudsigelig. Help Tech er ikke ansvarlig for simpel uagtsom misligholdelse af sekundære forpligtelser, der ikke er væsentlige for kontrakten. Ansvarsbegrænsningerne i sætning 1 til 3 gælder også, for så vidt angår ansvaret for de juridiske repræsentanter, ledende medarbejdere og andre stedfortrædere.

 

(5) Ethvert yderligere ansvar er udelukket uanset den juridiske karakter af det hævdede krav. I det omfang Help Techs ansvar er udelukket eller begrænset, gælder dette også for det personlige ansvar for Help Techs medarbejdere, ansatte, repræsentanter og stedfortrædende agenter.

 

(6) Garantiperioden for nye varer og nyt udstyr er 2 år, beregnet fra datoen for modtagelse af leveringen eller installationen. Garantiperioden for brugte varer og enheder er 1 år og begynder med kundens modtagelse af varerne. § 478 BGB forbliver upåvirket. Disse perioder gælder også for krav om erstatning for følgeskader forårsaget af mangler, medmindre krav gøres gældende på grundlag af uautoriseret handling.

 

(7) Der kan ikke gøres garantikrav gældende, hvis køberen eller uautoriserede tredjeparter har foretaget indgreb i apparatet. Skader forårsaget af forkert håndtering, drift, opbevaring eller andre ydre påvirkninger eller force majeure er ikke dækket af garantien. Desuden er forbruget af forbrugsstoffer, såsom printerpatroner og genopladelige batterier.
Hvis en Help Tech-servicetekniker reparerer anerkendte fejl, der er dækket af garantien, vil der ikke blive opkrævet yderligere omkostninger. Fragt- og forsendelsesomkostninger for den billigste returforsendelse inden for Forbundsrepublikken Tyskland afholdes af Help Tech.

 

§ 8 Diverse
(1) Denne kontrakt og hele retsforholdet mellem parterne er underlagt lovgivningen i Forbundsrepublikken Tyskland med undtagelse af FN's konvention om aftaler om internationale køb (CISG). Hvis kunden er en forbruger, forbliver de gældende lovbestemmelser og rettigheder til fordel for forbrugeren i henhold til lovgivningen i kundens bopælsland upåvirket af denne aftale.

 

(2) Skulle enkelte bestemmelser i denne kontrakt være eller blive ugyldige eller indeholde et smuthul, forbliver de resterende bestemmelser upåvirkede.

 

(3) De valgte overskrifter er kun for nemheds skyld og har ingen materiel juridisk betydning.


Adresse:
Help Tech GmbH
Brunnenstraße 10
72160 Horb - Nordstetten

Registreringsdomstol: Amtsgericht Stuttgart HRB 440471
Moms-ID nr. DE 213 128 795
Internet: http://www.helptech.de
E-mail: info@helptech.de
Administrerende direktører: Dipl.-Ing. Siegfried Kipke, Marc Züfle

bottom of page