top of page

Privatlivspolitik
1. Databeskyttelse i overblik

Generelle oplysninger
De følgende oplysninger giver et enkelt overblik over, hvad der sker med dine personlige data, når du besøger dette websted. Personlige data er alle data, der kan bruges til at identificere dig personligt. For detaljerede oplysninger om emnet databeskyttelse henvises til vores databeskyttelseserklæring, der er anført under denne tekst.

 

Dataindsamling på denne hjemmeside
Hvem er ansvarlig for dataindsamlingen på denne hjemmeside?

Databehandlingen på denne hjemmeside udføres af hjemmesidens operatør. Du kan finde deres kontaktoplysninger i afsnittet "Oplysninger om den dataansvarlige" i denne privatlivspolitik.

 

Hvordan indsamler vi dine data?

På den ene side indsamles dine data, når du giver dem til os. Det kan f.eks. være data, som du indtaster i en kontaktformular.

 

Andre data indsamles automatisk eller med dit samtykke af vores IT-systemer, når du besøger hjemmesiden. Det er primært tekniske data (f.eks. internetbrowser, operativsystem eller tidspunkt for sidevisning). Disse data indsamles automatisk, så snart du går ind på denne hjemmeside.

 

Hvad bruger vi dine data til?

Nogle af dataene indsamles for at sikre, at hjemmesiden leveres uden fejl. Andre data kan bruges til at analysere din brugeradfærd.

 

Hvilke rettigheder har du i forhold til dine data?

Du har til enhver tid ret til gratis at modtage oplysninger om oprindelsen, modtageren og formålet med dine lagrede personlige data. Du har også ret til at anmode om rettelse eller sletning af disse data. Hvis du har givet dit samtykke til databehandling, kan du til enhver tid tilbagekalde dette samtykke for fremtiden. Du har også ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personlige data under visse omstændigheder.

 

Du har også ret til at indgive en klage til den kompetente tilsynsmyndighed. Du kan til enhver tid kontakte os, hvis du har yderligere spørgsmål om emnet databeskyttelse.

 

Analyseværktøjer og værktøjer fra tredjepartsudbydere
Når du besøger denne hjemmeside, kan din surfingadfærd blive analyseret statistisk. Dette sker primært ved hjælp af såkaldte analyseprogrammer. Detaljerede oplysninger om disse analyseprogrammer kan findes i den følgende privatlivspolitik.

 

2 Generelle bemærkninger og obligatoriske oplysninger


Beskyttelse af data
Operatørerne af denne hjemmeside tager beskyttelsen af dine personlige data meget alvorligt. Vi behandler dine personlige data fortroligt og i overensstemmelse med de lovmæssige databeskyttelsesbestemmelser og denne privatlivspolitik.

 

Når du bruger dette websted, indsamles forskellige personlige data. Personlige data er data, der kan bruges til at identificere dig personligt. Denne privatlivspolitik forklarer, hvilke data vi indsamler, og hvad vi bruger dem til. Den forklarer også, hvordan og til hvilket formål det sker.

 

Vi vil gerne påpege, at dataoverførsel via internettet (f.eks. når der kommunikeres via e-mail) kan være underlagt sikkerhedssårbarheder. En fuldstændig beskyttelse af data mod tredjeparts adgang er ikke mulig.

 

Bemærkning om det ansvarlige organ
Den ansvarlige for databehandlingen på denne hjemmeside er

 

Help Tech GmbH

Ansvarlig for databeskyttelse

Brunnenstraße 10

72160 Horb-Nordstetten

 

Telefon: +49 (0) 7451 55 46 0

E-mail: datenschutzbeauftragter@helptech.de

 

Den dataansvarlige er den fysiske eller juridiske person, der alene eller sammen med andre bestemmer formålet med og midlerne til behandlingen af personoplysninger (f.eks. navne, e-mailadresser osv.).

 

Opbevaringsperiode
Medmindre der er angivet en mere specifik opbevaringsperiode i denne privatlivspolitik, forbliver dine personlige data hos os, indtil formålet med behandlingen af dataene ikke længere gælder. Hvis du fremsætter en berettiget anmodning om sletning eller tilbagekalder dit samtykke til databehandling, vil dine data blive slettet, medmindre vi har andre lovligt tilladte grunde til at opbevare dine personlige data (f.eks. opbevaringsperioder i henhold til skatte- eller handelslovgivning); i sidstnævnte tilfælde vil sletningen finde sted, når disse grunde ikke længere er gældende.

 

Generelle oplysninger om retsgrundlaget for databehandling på denne hjemmeside
Hvis du har givet samtykke til databehandling, behandler vi dine personoplysninger på grundlag af art. 6, stk. 1, litra a i GDPR eller art. 9, stk. 2, litra a i GDPR, for så vidt som særlige kategorier af data behandles i overensstemmelse med art. 9, stk. 1 i GDPR. I tilfælde af udtrykkeligt samtykke til overførsel af personoplysninger til tredjelande udføres databehandlingen også på grundlag af art. 49, stk. 1, litra a, i GDPR. Hvis du har givet samtykke til lagring af cookies eller adgang til oplysninger i din slutenhed (f.eks. via enhedsfingeraftryk), udføres databehandlingen også på grundlag af § 25 (1) TTDSG. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Hvis dine data er nødvendige for at opfylde en kontrakt eller for at gennemføre foranstaltninger forud for en kontrakt, behandler vi dine data på grundlag af art. 6, stk. 1, litra b i GDPR. Desuden behandler vi dine data, hvis det er nødvendigt for at opfylde en juridisk forpligtelse på grundlag af art. 6, stk. 1, litra c i GDPR. Databehandling kan også udføres på grundlag af vores legitime interesse i overensstemmelse med art. 6, stk. 1, lit. f i GDPR. Oplysninger om de relevante retsgrundlag i hvert enkelt tilfælde findes i de følgende afsnit i denne privatlivspolitik.

 

Ansvarlig for databeskyttelse
Vi har udpeget en databeskyttelsesansvarlig.

 

Help Tech GmbH

Ansvarlig for databeskyttelse

Brunnenstraße 10 72160 Horb-Nordstetten

Telefon: +49 (0) 7451 55 46 0

E-mail: datenschutzbeauftragter@helptech.de

 

Bemærkninger om dataoverførsel til USA og andre tredjelande
Vi bruger bl.a. værktøjer fra virksomheder i USA eller andre tredjelande, som ikke er sikre i henhold til databeskyttelsesloven. Hvis disse værktøjer er aktive, kan dine personlige data blive overført til disse tredjelande og behandlet der. Vi vil gerne påpege, at et databeskyttelsesniveau, der kan sammenlignes med det i EU, ikke kan garanteres i disse lande. For eksempel er amerikanske virksomheder forpligtet til at udlevere personoplysninger til sikkerhedsmyndigheder, uden at du som registreret har mulighed for at gøre indsigelse mod dette. Det kan derfor ikke udelukkes, at amerikanske myndigheder (f.eks. efterretningstjenester) kan behandle, analysere og permanent gemme dine data på amerikanske servere til overvågningsformål. Vi har ingen indflydelse på disse behandlingsaktiviteter.

 

Tilbagekaldelse af dit samtykke til databehandling
Mange databehandlingsoperationer er kun mulige med dit udtrykkelige samtykke. Du kan til enhver tid trække et samtykke tilbage, som du allerede har givet. Lovligheden af den databehandling, der er udført op til tilbagekaldelsen, forbliver upåvirket af tilbagekaldelsen.

 

Ret til at gøre indsigelse mod dataindsamling i særlige tilfælde og mod direkte reklame (art. 21 GDPR)
HVIS DATABEHANDLINGEN ER BASERET PÅ ART. 6 ABS. 1 LIT. E ELLER F GDPR, HAR DU TIL ENHVER TID RET TIL AT GØRE INDSIGELSE MOD BEHANDLINGEN AF DINE PERSONLIGE DATA AF GRUNDE, DER VEDRØRER DIN SÆRLIGE SITUATION; DETTE GÆLDER OGSÅ FOR PROFILERING BASERET PÅ DISSE BESTEMMELSER. DET RESPEKTIVE RETSGRUNDLAG, SOM BEHANDLINGEN ER BASERET PÅ, KAN FINDES I DENNE PRIVATLIVSPOLITIK. HVIS DU GØR INDSIGELSE, VIL VI IKKE LÆNGERE BEHANDLE DE PÅGÆLDENDE PERSONOPLYSNINGER, MEDMINDRE VI KAN PÅVISE TVINGENDE LEGITIME GRUNDE TIL BEHANDLINGEN, SOM GÅR FORUD FOR DINE INTERESSER, RETTIGHEDER OG FRIHEDER, ELLER BEHANDLINGEN TJENER TIL AT FASTSLÅ, GØRE GÆLDENDE ELLER FORSVARE RETSKRAV (INDSIGELSE I HENHOLD TIL ART. 21, STK. 1, I GDPR). HVIS DINE PERSONOPLYSNINGER BEHANDLES MED HENBLIK PÅ DIREKTE MARKEDSFØRING, HAR DU TIL ENHVER TID RET TIL AT GØRE INDSIGELSE MOD BEHANDLINGEN AF DINE PERSONOPLYSNINGER MED HENBLIK PÅ SÅDAN MARKEDSFØRING; DETTE GÆLDER OGSÅ PROFILERING, FOR SÅ VIDT SOM DEN ER RELATERET TIL SÅDAN DIREKTE MARKEDSFØRING. HVIS DU GØR INDSIGELSE, VIL DINE PERSONLIGE DATA EFTERFØLGENDE IKKE LÆNGERE BLIVE BRUGT TIL DIREKTE MARKEDSFØRING (INDSIGELSE I HENHOLD TIL ART. 21, STK. 2 I GDPR).

 

Ret til at indgive en klage til den kompetente tilsynsmyndighed
I tilfælde af overtrædelser af GDPR har registrerede ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed, især i den medlemsstat, hvor de har deres sædvanlige opholdssted, arbejdssted eller sted for den påståede overtrædelse. Retten til at indgive en klage berører ikke andre administrative eller retslige midler.

 

Ret til dataportabilitet
Du har ret til at få data, som vi behandler automatisk på grundlag af dit samtykke eller i opfyldelse af en kontrakt, udleveret til dig eller til en tredjepart i et almindeligt anvendt, maskinlæsbart format. Hvis du anmoder om direkte overførsel af data til en anden dataansvarlig, vil dette kun ske, hvis det er teknisk muligt.

 

Information, sletning og berigtigelse
Inden for rammerne af de gældende lovbestemmelser har du til enhver tid ret til gratis information om dine lagrede personoplysninger, deres oprindelse og modtagere og formålet med databehandlingen og, om nødvendigt, ret til korrektion eller sletning af disse data. Du kan til enhver tid kontakte os, hvis du har yderligere spørgsmål om personoplysninger.

 

Ret til begrænsning af behandling
Du har ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personlige data. Du kan til enhver tid kontakte os for at gøre dette. Retten til begrænsning af behandling eksisterer i følgende tilfælde:

Hvis du bestrider nøjagtigheden af dine personlige data, der er gemt af os, har vi generelt brug for tid til at verificere dette. Så længe undersøgelsen varer, har du ret til at anmode om, at behandlingen af dine persondata begrænses.

Hvis behandlingen af dine persondata var/er ulovlig, kan du anmode om begrænsning af databehandlingen i stedet for sletning.

Hvis vi ikke længere har brug for dine personlige data, men du har brug for dem til at udøve, forsvare eller hævde juridiske krav, har du ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personlige data i stedet for at slette dem.

Hvis du har gjort indsigelse i henhold til art. 21, stk. 1 i GDPR, skal der foretages en afvejning af dine og vores interesser. Så længe det endnu ikke er afgjort, hvilke interesser der vejer tungest, har du ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine persondata.

 

Hvis du har begrænset behandlingen af dine persondata, må disse data - bortset fra opbevaring - kun behandles med dit samtykke eller med henblik på at fastlægge, gøre gældende eller forsvare retskrav eller for at beskytte en anden fysisk eller juridisk persons rettigheder eller af hensyn til vigtige samfundsinteresser i Den Europæiske Union eller i en medlemsstat.

 

SSL- eller TLS-kryptering
Dette websted bruger SSL- eller TLS-kryptering af sikkerhedsmæssige årsager og for at beskytte overførslen af fortroligt indhold, såsom ordrer eller forespørgsler, som du sender til os som webstedets operatør. Du kan genkende en krypteret forbindelse ved, at adresselinjen i browseren ændres fra "http://" til "https://" og ved låsesymbolet i din browserlinje. Hvis SSL- eller TLS-kryptering er aktiveret, kan de data, du sender til os, ikke læses af tredjeparter.

 

Indsigelse mod reklame-e-mails
Vi gør hermed indsigelse mod brugen af kontaktdata, der er offentliggjort som en del af vores forpligtelse til at give en juridisk meddelelse med det formål at sende uopfordret reklame- og informationsmateriale. Operatørerne af dette websted forbeholder sig udtrykkeligt retten til at tage retslige skridt i tilfælde af uopfordret afsendelse af reklameoplysninger, såsom spam-e-mails.

 

3. dataindsamling på denne hjemmeside

Cookies
Vores internetsider bruger såkaldte "cookies". Cookies er små datapakker og beskadiger ikke din slutenhed. De gemmes på din enhed enten midlertidigt i løbet af en session (session cookies) eller permanent (permanente cookies). Sessionscookies slettes automatisk ved afslutningen af dit besøg. Permanente cookies forbliver gemt på din enhed, indtil du selv sletter dem, eller de automatisk slettes af din webbrowser.

 

I nogle tilfælde kan cookies fra tredjepartsvirksomheder også gemmes på din enhed, når du besøger vores hjemmeside (tredjepartscookies). Disse gør det muligt for os eller dig at bruge visse tjenester fra tredjepartsfirmaet (f.eks. cookies til behandling af betalingstjenester).

 

Cookies har forskellige funktioner. Mange cookies er teknisk nødvendige, da visse funktioner på hjemmesiden ikke ville fungere uden dem (f.eks. indkøbskurvfunktionen eller visning af videoer). Andre cookies bruges til at evaluere brugeradfærd eller vise reklamer.

 

Cookies, der er nødvendige for at udføre den elektroniske kommunikationsproces, for at levere visse funktioner, som du har anmodet om (f.eks. til indkøbskurvfunktionen) eller for at optimere hjemmesiden (f.eks. cookies til måling af webpublikummet) (nødvendige cookies), gemmes på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra f, i GDPR, medmindre et andet retsgrundlag er specificeret. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i lagring af nødvendige cookies til teknisk fejlfri og optimeret levering af sine tjenester. Hvis der er anmodet om samtykke til lagring af cookies og sammenlignelige genkendelsesteknologier, udføres behandlingen udelukkende på grundlag af dette samtykke (art. 6, stk. 1, lit. a GDPR og § 25, stk. 1 TTDSG); samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

 

Du kan indstille din browser, så du bliver informeret om indstillingen af cookies og kun tillader cookies i individuelle tilfælde, udelukke accept af cookies i visse tilfælde eller generelt og aktivere automatisk sletning af cookies, når du lukker browseren. Hvis cookies deaktiveres, kan funktionaliteten af denne hjemmeside være begrænset.

 

Hvis cookies bruges af tredjepartsfirmaer eller til analyseformål, informerer vi dig separat om dette i denne privatlivspolitik og anmoder om nødvendigt om dit samtykke.

 

Server-logfiler
Udbyderen af siderne indsamler og gemmer automatisk oplysninger i såkaldte serverlogfiler, som din browser automatisk overfører til os. Disse er

 

Browsertype og browserversion

Anvendt operativsystem

Henvisende URL

Værtsnavn på den computer, der har adgang

Tidspunkt for serverforespørgslen

IP-adresse

 

Disse data sammenføres ikke med andre datakilder.

 

Disse data indsamles på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra f, i GDPR. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i en teknisk fejlfri præsentation og optimering af sit websted - serverlogfilerne skal registreres til dette formål.

 

 

Kontaktformular
Hvis du sender os forespørgsler via kontaktformularen, vil dine oplysninger fra forespørgselsformularen, herunder de kontaktdata, du angiver der, blive gemt af os med det formål at behandle forespørgslen og i tilfælde af opfølgende spørgsmål. Vi videregiver ikke disse data uden dit samtykke.

 

Disse data behandles på grundlag af art. 6, stk. 1, litra b i GDPR, hvis din forespørgsel er relateret til opfyldelsen af en kontrakt eller er nødvendig for gennemførelsen af foranstaltninger forud for kontraktindgåelse. I alle andre tilfælde er behandlingen baseret på vores legitime interesse i effektiv behandling af de forespørgsler, der er rettet til os (art. 6, stk. 1, lit. f GDPR) eller på dit samtykke (art. 6, stk. 1, lit. a GDPR), hvis dette er blevet anmodet om; samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes.

 

Vi opbevarer de data, du angiver i kontaktformularen, indtil du beder om at få dem slettet, tilbagekalder dit samtykke til at opbevare dem, eller formålet med at opbevare dem ikke længere er relevant (f.eks. efter at have opfyldt din anmodning). Obligatoriske lovbestemmelser - især opbevaringsperioder - forbliver upåvirket.

 

Forespørgsel via e-mail, telefon eller fax
Hvis du kontakter os via e-mail, telefon eller fax, gemmer og behandler vi din forespørgsel inklusive alle personlige data (navn, forespørgsel) med det formål at behandle din anmodning. Vi videregiver ikke disse data uden dit samtykke.

 

Disse data behandles på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra b, i GDPR, hvis din forespørgsel er relateret til opfyldelsen af en kontrakt eller er nødvendig for gennemførelsen af foranstaltninger forud for kontraktindgåelse. I alle andre tilfælde er behandlingen baseret på vores legitime interesse i effektiv behandling af de forespørgsler, der er rettet til os (art. 6, stk. 1, litra f GDPR) eller på dit samtykke (art. 6, stk. 1, litra a GDPR), hvis dette er blevet anmodet om; samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes.

 

De data, du sender til os via kontaktanmodninger, forbliver hos os, indtil du beder os om at slette dem, tilbagekalde dit samtykke til lagring, eller formålet med datalagring ikke længere gælder (f.eks. efter at din anmodning er blevet behandlet). Obligatoriske lovbestemmelser - især lovbestemte opbevaringsperioder - forbliver upåvirket.

 

 

4. Analyseværktøjer og annoncering

Google Ads
Webstedsoperatøren bruger Google Ads. Google Ads er et online-reklameprogram fra Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

 

Google Ads gør det muligt for os at vise annoncer i Googles søgemaskine eller på tredjepartswebsteder, når brugeren indtaster bestemte søgetermer i Google (søgeordsmålretning). Desuden kan der vises målrettede annoncer baseret på de brugerdata, der er tilgængelige hos Google (f.eks. lokaliseringsdata og interesser) (målgruppemålretning). Som webstedsoperatør kan vi evaluere disse data kvantitativt ved f.eks. at analysere, hvilke søgetermer der førte til visning af vores reklamer, og hvor mange reklamer der førte til tilsvarende klik.

 

Brugen af denne tjeneste er baseret på dit samtykke i overensstemmelse med art. 6, stk. 1, lit. a i GDPR og § 25, stk. 1 i TTDSG. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

 

Dataoverførsel til USA er baseret på EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser. Detaljer kan findes her:

https://policies.google.com/privacy/frameworks og

https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/

 


5. Plugins og værktøjer

YouTube
Dette websted integrerer videoer fra YouTube-webstedet. Operatøren af hjemmesiden er Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

 

Når du besøger en af vores hjemmesider, hvor YouTube er integreret, oprettes der en forbindelse til YouTubes servere. Dette fortæller YouTube-serveren, hvilke af vores sider du har besøgt.

 

Desuden kan YouTube gemme forskellige cookies på din slutenhed eller bruge sammenlignelige teknologier til at genkende dig (f.eks. enhedsfingeraftryk). På denne måde kan YouTube indhente oplysninger om besøgende på denne hjemmeside. Disse oplysninger bruges bl.a. til at registrere videostatistikker, forbedre brugervenligheden og forhindre forsøg på svindel.

 

Hvis du er logget ind på din YouTube-konto, giver du YouTube mulighed for at tildele din surfingadfærd direkte til din personlige profil. Du kan forhindre dette ved at logge ud af din YouTube-konto.

 

Brugen af YouTube sker af hensyn til en tiltalende præsentation af vores onlinetilbud. Dette udgør en legitim interesse i henhold til art. 6, stk. 1, litra f i GDPR. Hvis der er anmodet om et tilsvarende samtykke, udføres behandlingen udelukkende på grundlag af art. 6 stk. 1 lit. a GDPR og § 25 stk. 1 TTDSG, for så vidt samtykket inkluderer lagring af cookies eller adgang til oplysninger i brugerens terminalenhed (f.eks. device fingerprinting) i henhold til TTDSG. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

 

Yderligere oplysninger om håndtering af brugerdata kan findes i YouTubes privatlivspolitik på: https://policies.google.com/privacy?hl=de

 

Google Maps
Denne hjemmeside bruger korttjenesten Google Maps. Udbyderen er Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

 

For at kunne bruge funktionerne i Google Maps er det nødvendigt at gemme din IP-adresse. Disse oplysninger overføres normalt til en Google-server i USA og gemmes der. Udbyderen af dette websted har ingen indflydelse på denne dataoverførsel. Hvis Google Maps er aktiveret, kan Google bruge Google Fonts med det formål at standardisere visningen af skrifttyper. Når du åbner Google Maps, indlæser din browser de nødvendige webfonte i din browsers cache for at vise tekster og fonte korrekt.

 

Brugen af Google Maps sker af hensyn til en tiltalende præsentation af vores onlinetilbud og for at gøre det nemt at finde de steder, vi har angivet på hjemmesiden. Dette udgør en legitim interesse i henhold til art. 6, stk. 1, lit. f i GDPR. Hvis der er anmodet om et tilsvarende samtykke, udføres behandlingen udelukkende på grundlag af art. 6 stk. 1 lit. a GDPR og § 25 stk. 1 TTDSG, for så vidt samtykket omfatter lagring af cookies eller adgang til oplysninger i brugerens terminaludstyr (f.eks. device fingerprinting) i henhold til TTDSG. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

 

Dataoverførsel til USA er baseret på EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser. Detaljer kan findes her:

https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ og https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Du kan finde flere oplysninger om håndteringen af brugerdata i Googles privatlivspolitik: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

bottom of page